Google Chrome'i teenusetingimused

Käesolevad teenusetingimused kehtivad Google Chrome'i täitmiskoodi versiooni kohta. Google Chrome'i lähtekood on tasuta saadaval avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsilepingute alusel aadressil https://code.google.com/chromium/terms.html.

1. Teie suhe Google'iga

1.1 Google'i toodete, tarkvara, teenuste ning veebisaitide (selles dokumendis ühtse nimega „teenused“ ning välja arvatud kõik teenused, mida Google osutab eraldi kirjaliku lepingu alusel) kasutamist reguleerib teie ning Google'i vahel sõlmitud õiguslik leping. „Google“ on äriühing Google Inc., mille peamine tegevuskoht on 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Käesolevas dokumendis selgitatakse lepingu koostamisviisi ja tuuakse välja mõningad selle lepingu tingimused.

1.2 Kui Google'iga pole kirjalikult teisiti kokku lepitud, sisaldab teie leping Google'iga alati vähemalt käesolevas dokumendis sätestatud nõudeid ja tingimusi. Neid nimetatakse edaspidi „üldtingimusteks“. Google Chrome'i lähtekoodi avatud lähtekoodiga tarkvaralitsentsid moodustavad eraldi kirjalikud lepingud. Kui avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsid asendavad selgesõnaliselt käesolevaid üldtingimusi, domineerivad avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsid teie lepingu üle Google'iga Google Chrome'i kasutuse või Google Chrome'i eraldi lisakomponentide suhtes.

1.3 Teie leping Google'iga hõlmab lisaks üldistele tingimustele ka allsätestatud Google Chrome'i lisateenusetingimuste ja mis tahes õigusalase teabe tingimusi, mis on teenustele kohaldatavad. Neid tingimusi nimetatakse edaspidi „lisatingimusteks“. Kui teenusele kehtivad lisatingimused, saate nendega tutvuda teenusesiseselt või selle teenuse kasutamise kaudu.

1.4 Üldtingimused koos lisatingimustega moodustavad teie ning Google'i vahel Google'i teenuse kasutamiseks õigusliku lepingu. Teenuste tingimustega on oluline põhjalikult tutvuda. Käesolevat õiguslikku lepingut nimetatakse edaspidi „tingimusteks“.

1.5 Kui esineb vastuolu lisatingimuste ning üldtingimuste vahel, kehtivad teenusele lisatingimused.

2. Tingimustega nõustumine

2.1 Teenuste kasutamiseks tuleb esmalt nõustuda tingimustega. Tingimustega mittenõustumisel ei tohi teenust kasutada.

2.2 Tingimustega saab nõustuda, kui:

(A) klõpsate teenuse kasutajaliidese tingimustega aktsepteerimise või nõustumise valikul (olemasolul) või

(B) reaalselt teenuseid kasutades. Sel juhul mõistate ning nõustute, et Google käsitleb teenuse kasutamise alustamist kui teie nõustumist tingimustega.

3. Tingimuste keel

3.1 Kui Google'il on teenuste ingliskeelsest versioonist olemas tõlge, siis on see ainult teie mugavuse huvides ning teie ja Google'i vahelist suhet reguleerib tingimuste ingliskeelne versioon.

3.2 Kui tingimuste ingliskeelse versiooni ning tõlke vahel esineb vastuolusid, kehtib ingliskeelne versioon.

4. Google'i teenuste tingimused

4.1 Google'il on kogu maailmas tütarettevõtteid ja õiguslikke sidusüksusi („tütarettevõtted ja sidusettevõtted“). Mõnikord osutavad need äriühingud teenuseid Google'i nimel. Te võtate teadmiseks ja nõustute, et tütarettevõtetel ja sidusettevõtetel on õigus teile teenuseid osutada.

4.2 Google uueneb kasutajatele parimate võimalike lahenduste pakkumiseks pidevalt. Te võtate teadmiseks ja nõustute, et Google'i pakutava teenuse vorm ning iseloom võivad aeg-ajalt etteteatamata muutuda.

4.3 Te võtate teadmiseks ja nõustute, et osana sellest pidevast uuenemisest võib Google eelneva etteteatamiseta oma äranägemisel teile või kasutajatele üldiselt peatada (ajutiselt või jäädavalt) teenuste (või teenuste osa) osutamise. Võite teenuse kasutamise alati lõpetada. Teenuse kasutamise lõpetamisest ei pea Google'it eraldi teavitama.

4.4 Võtate teadmiseks ja nõustute, et kui Google blokeerib juurdepääsu teie kontole, võib teie juurdepääs teenustele, konto üksikasjadele, failidele või muule kontol olevale sisule takistatud olla.

5. Teenuste kasutamine

5.1 Nõustute teenuste kasutamisega vaid eesmärkidel, mis on lubatud (a) tingimustes ning langevad kokku (b) kohaldatavates seadustes, eeskirjades või asjakohastes kohtualluvustes üldiselt kinnitatud tegevuste või juhistega (kaasa arvatud andmete või tarkvara eksportimine Ameerika Ühendriikidesse või teistesse asjakohastesse riikidesse või importimine neist riikidest).

5.2 Nõustute mitte sooritama tegevusi, mis segavad või takistavad teenuseid (või teenusega ühendatud servereid ja võrke).

5.3 Kui teil ei ole Google'iga eraldi sellekohast lepingut, ei ole ühelgi tingimusel lubatud teenuseid taasluua, jäljendada, paljundada, kopeerida, müüa, kaubelda ega edasi müüa.

5.4 Nõustute, et ainuüksi teie olete vastutav (ning Google'il ei ole teie ega ka kolmanda osapoole ees mingit vastutust) kõikide tingimustest tulenevate kohustuste rikkumiste ja ka tagajärgede eest (kaasa arvatud kõik Google'i kahjud või kahjustused), mis tulenevad sellistest rikkumistest.

6. Privaatsus ja isiklik teave

6.1 Teavet Google'i andmekaitse tavade kasutamise kohta saate lugeda Google'i privaatsuseeskirjadest aadressil https://www.google.com/privacy.html ja aadressil https://www.google.com/intl/et/chrome/privacy/. Need eeskirjad selgitavad, kuidas Google kasutab teie isiklikku teavet ja kaitseb teie privaatsust teenuste kasutamisel.

6.2 Nõustute oma andmeid kasutama Google'i privaatsuseeskirjade alusel.

7. Teenuste sisu

7.1 Vastutus kogu teabe eest (näiteks andmefailid, kirjutatud tekst, arvuti tarkvara, muusika, helifailid või muud helid, fotod, videod või teised pildid), millele teil võib olla juurdepääs osana või teenuse kasutamise kaudu, on isikul, kellelt see sisu pärineb. Kogu sellist teavet nimetatakse edaspidi „sisuks“.

7.2 Peaksite olema teadlik, et teenuse osana esitletav sisu, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, reklaamid ja teenuste piires sponsitud sisu, võib olla kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, mis kuuluvad sponsoritele või reklaamijatele, kes edastavad sisu Google'ile (või nende nimel tegutsevatele teistele isikutele või ettevõtetele). Sellel sisul põhinevaid töid ei tohi muuta, rentida, liisida, laenata, müüa, levitada ega luua sellest tuletisi (ei osaliselt ega terviklikult), välja arvatud juhul, kui teil on Google'iga või selle sisu omanikega sõlmitud sellekohane eraldi leping.

7.3 Google jätab endale õiguse (kuid ei võta mingeid kohustusi) eelnevalt kontrollida, üle vaadata, märgistada, filtreerida, muuta, keelata või eemaldada täielikult või osaliselt mis tahes teenuse sisu. Teatud teenuste puhul võib Google pakkuda tööriistu seksuaalse sisu filtreerimiseks. Nende tööriistade hulka kuuluvad SafeSearchi eelistusseaded (vt https://support.google.com/websearch/answer/510?hl=en). Lisaks on kaubanduses saadaval teenused ja tarkvara juurdepääsu piiramiseks materjalile, mida võite pidada ebasobivaks.

7.4 Mõistate, et teenuste kasutamisel võite kokku puutuda sisuga, mida võite pidada solvavaks, sündsusetuks või vastumeelseks, ning selles osas kasutate teenust omal vastutusel.

7.5 Nõustute, et olete ainuisikuliselt vastutav (Google'il ei ole teie ega kolmandate osapoolte ees mingit vastutust) teenuste kasutamisel mis tahes teie loodava, edastatava või kuvatava sisu ning sellest tulenevate tagajärgede eest (kaasa arvatud kõik võimalikud Google'i kahjud või kahjustused).

8. Omandilise kuuluvuse õigused

8.1 Võtate teadmiseks ja nõustute, et Google (või Google'i litsentsiandjad) omab kõiki õigushüvesid, õigusi ja huve teenustes ning teenustele, kaasa arvatud teenustes olevad mis tahes intellektuaalomandi õigused (kus iganes need õigused on registreeritud või mitte ning kus iganes need maailmas kehtivad).

8.2 Kui Google'iga pole kirjalikult teisiti kokku lepitud, ei anna tingimused teile õigust kasutada Google'i kaubanimesid, kaubamärke, teenuste märke, logosid, domeeninimesid ega muid eristuvaid brändi tunnusjooni.

8.3 Kui teile on selgesõnalise Google'iga eraldi kirjaliku lepinguga antud mõne nende brändi tunnusjoonte kasutamise õigus, nõustute neid tunnusjooni kasutama vastavalt lepingule, kõikidele kohaldatavatele tingimustele ning Google'i brändi tunnusjoonte juhistele, mida aeg-ajalt uuendatakse. Juhised leiate Interneti-aadressilt https://www.google.ee/permissions/guidelines.html (või sarnaselt URL-ilt, mida Google võib aeg-ajalt sel eesmärgil pakkuda).

8.4 Google võtab teadmiseks ning nõustub, et ta ei saa nende tingimuste alusel mingeid õigusi, omandiõigusi ega eeliseid teie (või teie litsentsiandja) mis tahes edastatava sisu, postituse, ülekande või kuvamise üle teenustel või teenuste kaudu, kaasa arvatud mis tahes intellektuaalse omandi õigused, mis eksisteerivad selles sisus (kus tahes need õigused on märgitud või mitte ning mis tahes kohas maailmas need õigused kehtivad). Juhul kui Google'iga pole kirjalikult teisiti kokku lepitud, nõustute, et vastutate nende õiguste kaitsmise ning täideviimise eest ning Google'il ei ole mingeid kohustusi teie nimel seda teha.

8.5 Nõustute mitte eemaldama, varjama või muutma teenusele lisatud või teenuses sisalduvaid omandiõiguste teateid (kaasa arvatud autoriõiguse ja kaubamärgi teade).

8.6 Kui Google pole teid selgesõnaliselt kirjalikult volitanud, nõustute teenuste kasutamisel mitte kasutama mitte ühegi äriühingu või organisatsiooni kaubamärki, teenusemärki, kauba nime või logo nii, et see tekitaks tõenäoliselt või ettekavatsetult segadust selle märgi, nime või logo omaniku või volitatud kasutaja suhtes.

9. Google'i litsents

9.1 Google annab teile isikliku ülemaailmse tasuta loovutamatu lihtlitsentsi Google'ilt teile antud tarkvara kasutamiseks osana teenustest, mille on Google teile andnud (edaspidi nimetatud „tarkvaraks“). Selle litsentsi ainus eesmärk on nende tingimustega määratud viisil võimaldada teil kasutada ning nautida Google'i pakutavate teenuste eeliseid.

9.2 Lähtudes jaotisest 1.2 ei tohi te (ega lubada ka kellelgi teisel) kopeerida, muuta, luua tuletatud töid, lahti monteerida, lahti võtta ega muul viisil üritada eraldada tarkvara või selle osa lähtekoodi, välja arvatud juhul, kui see on seadusega selgesõnaliselt lubatud või nõutud või te olete Google'ilt spetsiaalselt selleks kirjaliku loa saanud.

9.3 Lähtudes jaotisest 1.2 ei tohi te (välja arvatud juhul, kui Google on teile andnud selleks kirjaliku eriloa) üle anda (ega väljastada all-litsentsi) oma õigusi tarkvara kasutamiseks, seada oma tarkvara kasutamise õigusi tagatiseks ega muul viisil loovutada ühtegi osa oma tarkvara kasutamise õigustest.

10. Teie sisu litsents

10.1 Teile jääb teenuste või nende kaudu esitatava, postitatava või kuvatava sisu autoriõigus ja muud teile juba kuuluvad õigused.

11. Tarkvara värskendused

11.1 Teie kasutatav tarkvara võib aeg-ajalt Google'ist automaatselt uuendusi alla laadida ning installida. Need uuendused on loodud teenuse parandamiseks, täiustamiseks ning arendamiseks ning need võivad aeg-ajalt olla programmivigade paranduste, täiustatud funktsioonide, uute tarkvaramoodulite ja täiesti uute versioonide kujul. Nõustute nende värskendustega (ning lubate Google’il need teieni toimetada) teenuste kasutamise osana.

12. Suhte lõpetamine Google'iga

12.1 Tingimused kehtivad seni, kuni teie ise või Google need lähtuvalt järgmisest lõpetab.

12.2 Google võib teiega igal ajal lõpetada õigusliku lepingu, kui:

(A) olete rikkunud tingimuste mis tahes sätet (või käitunud viisil, mis näitab selgelt, et te ei kavatse või ei suuda tingimuste sätteid järgida);

(B) Google on seda kohustatud tegema vastavalt seadusele (näiteks kui teenuste osutamine teile on praegu või edaspidi ebaseaduslik);

(C) partner, kelle kaudu Google teile teenuseid osutab, on lõpetanud oma suhte Google'iga või peatab oma teenuste osutamise teile;

(D) Google otsustab teenuseid enam mitte osutada kasutajatele riigis, kus te elate või kust te teenust kasutate või

(E) Google'i teenuste osutamine teile ei ole Google'i seisukohalt enam majanduslikult otstarbekas.

12.3 Ükski selle jaotise osa ei tohi mõjutada Google'i õigusi teenuste osutamisel tingimuste jaotise 4. punkti alusel.

12.4 Nende tingimuste lõppemisel ei tohi ükski juriidiline õigus, kohustus ega vastutus, millest teie ja Google on kasu saanud ning mis on seotud (või mis on lisandunud tingimuste jõustumise ajal) või mille suhtes eeldatakse tähtajatut jätkumist, olla mõjutatud tingimuste lõpetamisest ning alapunkti 19.7 sätted rakenduvad jätkuvalt neile õigustele, kohustustele ja vastutustele tähtajatult.

13. GARANTIIDE VÄLISTAMINE

13.1 MITTE MISKI NENDES TINGIMUSTES, KAASA ARVATUD JAOTISED 13 JA 14, EI VÄLISTA VÕI PIIRA GOOGLE'I GARANTIID VÕI VASTUTUST KAHJUDE EEST, MIS EI PRUUGI OLLA KOHALDATAVATE SEADUSTEGA VÄLISTATAVAD EGA PIIRATAVAD. MÕNI KOHTUALLUVUS EI LUBA TEATUD GARANTIIDE VÕI TINGIMUSTE VÄLISTAMIST VÕI HOOLETUSEST, LEPINGU RIKKUMISEST VÕI KEHTESTATUD TINGIMUSTE RIKKUMISEST TULENEVA KAO VÕI KAHJU VÕI ETTENÄGEMATUTE VÕI TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVATE KAHJUDE PUHUL KEHTIVA VASTUTUSE PIIRAMIST VÕI VÄLISTAMIST. SEETÕTTU KEHTIVAD TEILE VAID TEIE KOHTUALLUVUSE SEADUSLIKUD PIIRANGUD NING MEIE VASTUTUS PIIRDUB SUURIMA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSEGA.

13.2 TE SAATE TÄIELIKULT ARU NING NÕUSTUTE, ET KASUTATE TEENUSEID ENDA VASTUTUSEL NING ET TEENUSEID PAKUTAKSE „OLEMASOLEVAL KUJUL“ NING „KÄTTESAADAVAL KUJUL“.

13.3 GOOGLE, SELLE TÜTARETTEVÕTTED JA SIDUSETTEVÕTTED NING LITSENTSIANDJAD EI ESITA EGA GARANTEERI TEILE EELKÕIGE SEDA, ET:

(A) TEIE KASUTATAVAD TEENUSED VASTAVAD TEIE NÕUDMISTELE;

(B) TEENUSTE KASUTAMINE ON KATKEMATU, ÕIGEAEGNE, TURVALINE VÕI VIGADETA;

(C) TEENUSTE KASUTAMISE TULEMUSEL SAADUD MIS TAHES TEAVE ON TÄPNE NING USALDUSVÄÄRNE NING

(D) TEILE TEENUSTE OSANA PAKUTAVA TARKVARA TALITLUS JA FUNKTSIOONID ON PUUDUSTETA.

13.4 KOGU TEENUSTE ABIL MATERJALI ALLALAADIMINE VÕI MUUL VIISIL OMANDAMINE TOIMUB TEIE ENDA DISKRETSIOONIL JA VASTUTUSEL NING TE VASTUTATE ISE SELLISE MATERJALI ALLALAADIMISEST TINGITUD KAHJU EEST OMA ARVUTISÜSTEEMILE VÕI MUULE SEADMELE VÕI ANDMETE HÄVIMISE EEST.

13.5 ÜKSKI GOOGLE'ILT VÕI TEENUSTE KAUDU SAADUD SUULINE VÕI KIRJALIK NÕUANNE VÕI TEAVE EI LOO MINGIT GARANTIID, KUI SEDA POLE TINGIMUSTES SELGESÕNALISELT SÄTESTATUD.

13.6 GOOGLE ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIKIDEST OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, VASTAVUSE KAUBANDUSLIKELE NÕUETE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA RIKKUMISTE PUUDUMISE KAUDSETEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST.

14. VASTUTUSE PIIRAMINE

14.1 VASTAVALT ÜLDISTELE ALAPUNKTI 13.1 SÄTETELE EI VASTUTA GOOGLE, SELLE TÜTARETTEVÕTTED JA SIDUSETTEVÕTTED NING LITSENTSIANDJAD TEIE EES:

(A) MIS TAHES TEILE TEKKIVA OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVA ERI- VÕI HOIATAVA ISELOOMUGA KAHJU TEKKE EEST, KUID PÕHJUSTATUD SELLEGIPOOLEST VASTUTUSE PIIRIDES. SEE KEHTIB, KUID MITTE AINULT, IGASUGUSE KASUMI KAO (TEKKINUD KAS OTSESELT VÕI KAUDSELT), MAINEVÄÄRTUSE VÕI ÄRIÜHINGU MAINE KAOTUSE, ANDMEKAO, ASENDUSTARVIKUTE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VÕI MUUDE IMMATERIAALSETE KULUDE KOHTA.

(B) KÕIGI TEIE PÕHJUSTATUD KADUDE VÕI KAHJUDE KOHTA, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, KAO VÕI KAHJU KOHTA, MIS TULENEVAD:

(I) TEIEPOOLSEST REKLAAMI TÄPSUSELE VÕI OLEMASOLULE SUUNATUD OOTUSTEST VÕI TEENUSTES ILMUVATE REKLAAMIJA VÕI SPONSORIGA SÕLMITUD SUHETEST VÕI TEHINGUTEST;

(II) TEENUSTES MIS TAHES GOOGLE'I TEHTUD MUUDATUSTE VÕI TEENUSTE (VÕI TEENUSTESISESTE FUNKTSIOONIDE) OSUTAMISE PÜSIVAST VÕI AJUTISEST PEATAMISEST;

(III) MIS TAHES TEENUSTE KAUDU SAADUD VÕI EDASTATUD SISU VÕI MUUDE SIDEANDMETE KUSTUTAMISEST, MOONUTAMISEST VÕI SALVESTAMISE NURJUMISEST;

(IV) TEILT GOOGLE'ILE ANTUD EBATÄPSETE KONTOANDMETE ESITAMISEST;

(V) TEIE SUUTMATUSEST HOIDA OMA PAROOL JA KONTOANDMED TURVALISE JA KONFIDENTSIAALSENA.

14.2 ALAPUNKTIS 14.1 KIRJELDATUD GOOGLE'I VASTUTUSE PIIRANGUD TEIE EES KEHTIVAD OLENEMATA SELLEST, KAS GOOGLE'IT ON TEAVITATUD VÕI KAS GOOGLE OLEKS PIDANUD OLEMA TEADLIK VÕIMALIKE KAHJUDE TEKKIMISEST.

15. Autoriõigused ja kaubamärgieeskirjad

15.1 Google'i eeskirjad näevad ette reageerimist võimalikele autoriõiguste rikkumise teadetele lähtuvalt kohaldatavast rahvusvahelise intellektuaalse omandi seadusest (kaasa arvatud Ameerika Ühendriikide autorikaitse seadus (Digital Millennium Copyright Act – DMCA)) ning korduvate rikkumiste korral kontode kustutamist. Google'i eeskirjade detailid leiate aadressilt https://www.google.ee/dmca.html.

15.2 Google käsitleb kaubamärgi kaebuste protseduure vastavalt Google'i reklaamiärile, mille üksikasjad leiate aadressilt https://www.google.ee/tm_complaint.html.

16. Reklaamid

16.1 Mõnd teenust toetavad reklaamitulud ning need võivad kuvada reklaame ja tooteedendusi. Need reklaamid võivad olla sihitud teenustes säilitatud teabe sisule teenuse kaudu tehtavate päringute või muu teabe kaudu.

16.2 Reklaami viisi, režiimi ning ulatusi Google'i teenustel võib muuta teid sellest teavitamata.

16.3 Vastutasuks selle eest, et Google võimaldab teil teenustele juurde pääseda ja neid kasutada, nõustute, et Google võib lisada teenustele sellised reklaamid.

17. Muu sisu

17.1 Teenused võivad sisaldada hüperlinke muudele veebisaitidele või sisule või ressurssidele. Google ei pruugi omada kontrolli veebisaitide või ressursside üle, mida pakuvad muud äriühingud või isikud.

17.2 Te võtate teadmiseks ja nõustute, et Google ei vastuta selliste välissaitide või -ressursside kättesaadavuse eest ega toeta või vastuta sellistel veebisaitidel või ressurssidel olevate või nende kaudu saadaolevate reklaamide, toodete või muude materjalide eest.

17.3 Võtate teadmiseks ja nõustute, et Google ei vastuta teile tekkinud kahjude või kadude eest, mille põhjuseks on nende väliste saitide või ressursside kättesaadavus või teiepoolne nendel saitidel või ressurssidel olevate või nende kaudu saadaolevate reklaamide, toodete või muude materjalide usaldamine või neile toetumine.

18. Tingimuste muutmine

18.1 Google võib aeg-ajalt üldtingimusi ja lisatingimusi muuta. Selliste muudatuste tegemisel võimaldab Google üldtingimuste uue versiooniga tutvuda aadressil https://www.google.com/intl/et/chrome/privacy/eula_text.html ning uued lisatingimused tehakse kättesaadavaks mõjutatud teenustelt või nende kaudu.

18.2 Saate aru ja nõustute, et kui kasutate teenust pärast üldtingimuste või lisatingimuste muutmise kuupäeva, käsitleb Google teenuse kasutamist värskendatud üldtingimuste või lisatingimustega nõustumisena.

19. Üldised juriidilised tingimused

19.1 Mõnikord võite teenuste kasutamisel (või selle tulemusena) kasutada mõnda teenust, laadida alla tarkvara või osta kaupu, mida pakub teine isik või ettevõte. Nende teenuste, tarkvara või kaupade kasutamine võib olla teie ning asjassepuutuva äriühingu või isiku vahel reguleeritud teiste tingimustega. Sellisel juhul ei mõjuta tingimused õiguslikku suhet teie ning nende teiste äriühingute või isikute vahel.

19.2 Tingimused moodustavad teenuste kasutamise osas kogu õigusliku lepingu teie ja Google'i vahel (välja jäetakse kõik teenused, mida Google võib teile eraldi kirjaliku lepingu alusel osutada) ning see asendab täielikult kõik varasemad lepingud teie ja Google'i vahel seoses nende teenustega.

19.3 Te nõustute, et Google võib saata teile teateid, sealhulgas tingimuste muutmist puudutavaid teateid e-posti, tavaposti või teenustes ilmuvate postituste kaudu.

19.4 Nõustute, et kui Google ei kasuta ega jõusta tingimustes sisalduvat (või Google'ile mis tahes kohaldatava seaduse alusel kuuluvat) mis tahes seaduslikku õigust ega vahendit, ei loeta seda formaalseks Google'i õigustest loobumiseks ning vastavad õigused või vahendid jäävad Google'ile kättesaadavaks.

19.5 Kui vastavas asjas otsustuspädevust omav mis tahes kohus otsustab, et käesolevate tingimuste mis tahes säte on kehtetu, siis eemaldatakse vastav säte tingimustest ülejäänud tingimusi mõjutamata. Tingimuste ülejäänud sätted jäävad kehtima ja täitmisele kuuluvaks.

19.6 Võtate teadmiseks ja nõustute, et iga liige ettevõtete kontsernis, mille emaettevõte on Google, on tingimuste osas kolmandatest isikutest kasusaaja ning nimetatud ettevõtetel on õigus neile kasulikku (või neile soodsaid õigusi sisaldavat) tingimuste mis tahes sätet jõustada ja sellele toetuda. Peale nende ei ole tingimuste osas ükski isik ega äriühing kolmandatest isikutest kasusaaja.

19.7 Tingimusi ning tingimustest lähtuvat teie ja Google'i vahelist suhet reguleerivad olenemata kollisiooninormidest California osariigi seadused. Teie ning Google lepite kokku California osariigis asuva Santa Clara kohtu ainuõigusega jurisdiktsioonis lahendada mis tahes nendest tingimustest tulenevaid juriidilisi probleeme. Sellele vaatamata nõustute Google'i õigusega rakendada kohtumääruse vahendeid (või samalaadseid kiireloomulise õigusliku kaitse vahendeid) igas kohtualluvuses.

20. Laienduste lisatingimused Google Chrome'i puhul

20.1 Selle jaotise tingimused kehtivad siis, kui installite oma Google Chrome'ile laiendused. Laiendused on Google'i või kolmandate osapoolte välja töötatud väikesed tarkvaraprogrammid, mis suudavad muuta ja tõhustada Google Chrome'i funktsioone. Laiendustel võib olla tavapärastest veebilehtedest rohkem privileege brauserile või arvutile juurdepääsul, kaasa arvatud teie eraandmete lugemise ja muutmise võime.

20.2 Aeg-ajalt võib Google Chrome kontrollida, kas kaugserverites (mida hostivad Google või kolmandad osapooled) on saada laienduste uuendusi, sealhulgas (aga mitte ainult) programmivigade parandused või tõhustatud funktsioonid. Te nõustute, et selliseid uuendusi taotletakse, laaditakse alla ja installitakse teid nendest teavitamata.

20.3 Aeg-ajalt võib Google tuvastada laienduse, mis rikub Google'i arendajate tingimusi või muid õiguslikke lepinguid, seadusi, määrusi või eeskirju. Google Chrome laadib selliste laienduste loendi Google'i serveritelt regulaarselt alla. Nõustute, et Google võib kasutaja süsteemidest enda diskretsioonil kõik sellised laiendused kaugjuhtimisega keelata või eemaldada.

21. Lisatingimused ettevõtluses kasutamiseks

21.1 Kui olete äriettevõte, siis juriidilise isiku nimel nõustunud inimene (kahtluste vältimiseks, käesolevates tingimustes „teie“ tähendab juriidilist isikut) esitab ja garanteerib, et tal on volitus teie nimel tegutseda, esitab, et teil on täielik volitus äritegevuseks riigis või riikides, kus te tegutsete, ja et teie töövõtjatel, teenistujatel, esindajatel ja muudel teenusele juurdepääsu omavatel agentidel on vastav volitus juurdepääsuks Google Chrome'ile ja nad on seotud nende tingimustega.

21.2 Vastavalt nendele tingimustele ja lisaks 9. jaotises antud litsentsile annab Google mitteülekantava lihtlitsentsi Google Chrome'i taastootmiseks, levitamiseks, installimiseks ja kasutamiseks ainult nendes seadmetes, mida kasutavad teie töövõtjad, teenistujad, esindajad ja agendid seoses teie äriettevõttega ja eeldusel, et neid tingimusi kohaldatakse nende Google Chrome'i kasutusele.

12. august 2010


Google Chrome'i lisateenusetingimused

MPEGLA

SEE TOODE ON LITSENTSITUD AVC PATENT PORTFOLIO LITSENTSI ALUSEL TARBIJALE ISIKLIKUKS JA MITTEKAUBANDUSLIKUKS KASUTAMISEKS (i) VIDEO KODEERIMISEKS AVC-STANDARDI JÄRGI („AVC VIDEO“) JA/VÕI (ii) SELLISE AVC-VIDEO DEKODEERIMISEKS, MILLE KODEERIS TARBIJA SEOSES ISIKLIKU JA MITTEÄRILISE TEGEVUSEGA JA/VÕI MIS SAADI AVC-VIDEOTE LEVITAMISE LITSENTSI OMAVATELT TEENUSEPAKKUJATELT. ÜHTEGI LITSENTSI EI ANTA JA ÜKSKI NEIST EI SISALDA TINGIMUSI MUUOTSTARBELISEKS KASUTAMISEKS. LISATEAVET VÕITE SAADA ETTEVÕTTELT MPEG LA, L.L.C. VT AADRESSILT HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome võib sisaldada ühte või mitut Adobe Systems Incorporatedi ja Adobe Software Ireland Limitedi (kokkuvõtvalt „Adobe“) pakutavat komponenti. Google'i pakutava Adobe tarkvara („Adobe tarkvara“) kasutamisele kohaldatakse järgmisi lisatingimusi („Adobe tingimused“). Teid, Adobe'i tarkvara saavat isikut, nimetatakse edaspidi „all-litsentsiaadiks”.

1. Litsentsi piirangud.

(a) Flash Player, versioon 10.x on disainitud ainult brauseri pistikprogrammina. All-litsentsiaat ei tohi Adobe tarkvara muuta ega levitada mingiks muuks kasutuseks kui brauseri pistikprogrammina veebilehe sisu taasesitamiseks. Näiteks ei tohi all-litsentsiaat Adobe tarkvara muuta võimaldamaks selle käitamist väljaspool brauserit (nt iseseisva rakendusena, vidinates, seadme kasutajaliidesena).

(b) All-litsentsiaat ei avalda ühtegi Flash Playeri, versiooni 10.x API-t brauseri pistikprogrammi kaudu sellisel viisil, mis võimaldab laiendi kasutamist veebilehelt sisu taasesitava iseseisva rakendusena.

(c) Chrome-Readeri tarkvara ei tohi kasutada ühegi PDF- või EPUB-dokumendi visualiseerimiseks, mis kasutab digitaalse autorikaitse protokolle või muid süsteeme kui Adobe DRM.

(d) Adobe DRM peab olema Chrome-Readeri tarkvaras lubatud kõikidele Adobe DRM kaitsega PDF- ja EPUB-dokumentidele.

(e) Chrome-Readeri tarkvara ei tohi, v.a kui see on tehnilistes spetsifikatsioonides selgesõnaliselt lubatud, keelata ühtegi Adobe tarkvaras Adobe pakutavat suutlikkust, k.a kuid mitte piirdudes PDF- ja EPUB-vormingute toega ja Adobe DRM-iga.

2. Elektrooniline edastus. All-litsentsiaat võib lubada Adobe'i tarkvara allalaadimist veebisaidilt, Internetist, Intranetist või sarnase tehnoloogiaga („elektrooniline edastus”) eeldusel, et all-litsentsiaat nõustub, et igasugusele all-litsentsiaadipoolsele Adobe'i tarkvara levitamisele, k.a CD-ROM-il, DVD-ROM-il või muul salvestusmeedial, ja elektroonilisele edastusele, kui see on sõnaselgelt lubatud, rakendatakse volitamata kasutamise tõkestamiseks mõistlikke turvameetmeid. Käesolevaga heakskiidetud elektroonilise edastuse suhtes nõustub all-litsentsiaat rakendama Adobe sätestatud mõistlikke kasutuspiiranguid, k.a neid, mis on seotud turbega ja/või all-litsentsiaadi toote lõppkasutajatele levitamise piirangutega.

3. Lõppkasutaja litsentsileping (EULA) ja levitamistingimused.

(a) All-litsentsiaat peab tagama Adobe'i tarkvara levitamise lõppkasutajatele all-litsentsiaadi ja tema varustajate kasuks täitmisele pööratava lõppkasutaja litsentsilepingu alusel, milles on vähemalt kõik järgmised minimaalsed tingimused („lõppkasutaja litsents”): (i) levitamise ja kopeerimise keeld, (ii) modifikatsioonide ja tuletatud tööde keeld, (iii) dekompileerimise, pöördprojekteerimise, osadeks lahutamise ja muul viisil Adobe'i tarkvara inimesele arusaadavasse vormingusse vähendamise keeld, (iv) säte, mis näitab all-litsentsitud toote kuulumist (8. osa definitsiooni järgi) all-litsentsiaadile ja tema litsentsiandjatele, (v) lahtiütlemine kaudsetest, spetsiaalsetest, ettenägematutest, karistuslikest ja tegevuse tulemusest johtuvatest kahjudest ja (vi) muud tööstusharu standardsed lahtiütlemised ja piirangud, sh, kui on kohaldav, lahtiütlemine kõikidest kohaldatavatest seadusjärgsetest garantiidest täielikul seaduses lubatud määral.

(b) All-litsentsiaat peab tagama Adobe'i tarkvara levitamise all-litsentsiaadi levitajatele täitmisele pööratava levitaja litsentsilepingu alusel, all-litsentsiaadi ja tema varustajate kasuks, mis sisaldab sätteid, mis kaitsevad Adobe'i samal määral kui Adobe'i tingimused.

4. Avatud lähtekood. All-litsentsiaat ei anna otseselt ega kaudselt, ega proovi anda ühelegi kolmandale osapoolele mingeid õigusi või puutumatusi Adobe intellektuaalse omandi või (omandisse) kuuluvuse õiguste all, mis allutaks selle intellektuaalse omandi avatud litsentsile või skeemile, kus seda võidaks tõlgendada kasutuse, modifitseerimise ja/või levitamise tingimusena, et Adobe tarkvara: (i) avaldatakse või levitatakse avatud koodi vormis; (ii) litsentseeritakse tuletatud tööde tegemiseks või (iii) on tasuta edasi levitatav. Selgituslikel eesmärkidel lisame, et eelnimetatud piirang ei tõkesta all-litsentsiaati levitamast ja all-litsentsiaat levitab Adobe tarkvara koos Google'i tarkvaraga tasuta.

5. Lisatingimused. All-litsentsiaadile pakutavate Adobe'i tarkvara värskenduste, uuematele versioonidele üleminekute, uute versioonide (kokkuvõtvalt „täiendused”) osas jätab Adobe õiguse esitada lisanõudeid ja -tingimusi, mis on kohaldatavad ainult täiendusele ja selle edaspidistele versioonidele ning ainult sel määral, mil Adobe rakendab neid piiranguid kõikidele selle täienduse litsentsisaajatele. Kui all-litsentsiaat ei nõustu selliste lisanõuete ja -tingimustega, ei saa all-litsentsiaat mingeid vastava täienduse õigusi ning all-litsentsiaadi õigused Adobe'i tarkvarale katkevad automaatselt 90. päeval pärast vastavate lisatingimuste all-litsentsiaadile kättesaadavaks tegemist.

6. Omandilise kuuluvuse teated. All-litsentsiaat ei tohi kustutada või mingil viisil muuta Adobe'i (või litsentsiandjate, kui neid on) autoriõiguse teateid, kaubamärke, logosid või asjakohaseid teateid või muid omandilise kuuluvuse teateid, mis kuvatakse Adobe'i tarkvaras või kaasasolevates materjalides, ega nõuda sellist kustutamist või muutmist oma levitajatelt.

7. Tehnilised nõuded. All-litsentsiaat ja tema levitajad võivad levitada Adobe'i tarkvara ja/või täiendusi seadmetele, mis (i) vastavad aadressil http://www.adobe.com/mobile/licensees (või selle veebisaidi järglassaidil) postitatud spetsifikatsioonidele ja (ii) mille Adobe on alltoodud viisil kinnitanud.

8. Kinnitamine ja värskendamine. All-litsentsiaat peab esitama Adobe'ile kinnitamiseks iga Adobe'i tarkvara ja/või täiendust sisaldava all-litsentsiaadi toote („all-litsentsiaadi toode”) (ja iga selle versiooni), mis ei vasta Google'i teavitatud seadme kinnitamise välistamise kriteeriumitele. All-litsentsiaat peab maksma iga all-litsentsiaadi tehtud esituse eest, hankides kinnituspakette Adobe'i kehtivatel tingimustel aadressil http://flashmobile.adobe.com/. All-litsentsiaadi toodet, mis ei ole kinnitamist läbinud, ei tohi levitada. Kinnitamine tehakse Adobe'i siis ajakohasele protsessi järgi, mida on kirjeldatud aadressil http://flashmobile.adobe.com/ („Kinnitamine”).

9. Profiilid ja seadmekeskus. All-litsentsiaadil palutakse sisestada teatavat profiili teavet all-litsentsiaadi toodete kohta, kas osana kinnitamise protsessis või mõnel muul viisil ja all-litsentsiaat peab Adobele sellist teavet andma. Adobe võib (i) kasutada seda profiili teavet mõistliku vajaduse järgi, et kinnitada all-litsentsiaadi toode (kui toode kuulub kinnitamisele), ja (ii) kuvada profiili teavet „Adobe'i seadmeteabe süsteemis” aadressil https://devices.adobe.com/partnerportal/ ning muuta selle kättesaadavaks Adobe'i autorluse ja arendamise tööriistade ning teenuste kaudu, mis võimaldavad arendajatel ja lõppkasutajatel vaadata, kuidas sisu või rakendused all-litsentsiaadi toodetes kuvatakse (nt kuidas videopilt teatud telefonides välja paistab).

10. Eksport. All-litsentsiaat mõistab, et Ühendriikide seadused ja määrused piiravad Ühendriikidest pärit kaupade ja tehniliste andmete eksporti ja taaseksporti, mis võib hõlmata Adobe tarkvara. All-litsentsiaat nõustub Adobe tarkvara mitte eksportima ega taaseksportima ilma vastavate Ühendriikide ja välisvalitsuste lubadeta, kui neid on.

11. Tehnoloogia kopeerimise tingimused.

(a) V.a lähtuvalt asjaomastelt osapooltelt saadud rakenduvatest lubadest või nendega sõlmitud lepingutest, ei tohi all-litsentsiaadid lubada Adobe tarkvara kasutamist ainult mp3 audioandmete (.mp3) kodeerimiseks või dekodeerimiseks üheski muus seadmes kui arvuti (nt mobiiltelefonis või digiboksis), ega luba Adobe tarkvaras sisalduvaid kodeerijaid ja dekodeerijaid kasutada või neisse pöörduda ühegi muu tootega kui Adobe tarkvara. Adobe tarkvara võib kasutada MP3 andmete kodeerimiseks või dekodeerimiseks swf- või flv-failis, mis sisaldab videot, pilti või muid andmeid. All-litsentsiaat peab tunnistama, et Adobe tarkvara kasutamiseks muudes seadmetes kui arvuti, nagu on kirjeldatud selle jaotise keeldude osas, võib olla vajalik litsentsitasude või muude summade maksmine kolmandatele osapooltele, kel võivad olla intellektuaalse omandi õigused seoses MP3 tehnoloogiaga ja, et ei Adobe ega all-litsentsiaat ei ole tasunud selliseid tasusid ega muid summasid kolmandatele osapooltele intellektuaalomandi sellise kasutusõiguse eest. Kui all-litsentsiaat vajab MP3 kodeerijat või dekodeerijat selliseks kasutuseks, on vajaliku intellektuaalse omandi õiguse litsentsi, k.a kohaldatava patendiõiguse saamine all-litsentsiaadi kohustus.

(b) All-litsentsiaat ei tohi kasutada, kopeerida, taastoota ja muuta (i) On2 lähtekoodi (käesolevaga pakutav lähtekoodi komponendina), lubamaks Adobe tarkvaral dekodeerida videot Flash-video failivormingusse (.flv või .f4v) ja (ii) Sorenson Sparki lähtekoodi (käesolevaga pakutav lähtekoodi komponendina) kasutatakse piiratud eesmärgil Adobe tarkvara veaparandusteks ja jõudluse suurendamiseks. Kõiki Adobe tarkvaraga pakutavaid koode tohib kasutada ja levitada ainult Adobe tarkvara integreeritud osana ega tohi kasutada mingi muu rakendusega, k.a muude Google'i rakendustega.

(c) Lähtekoodi võidakse jagada AAC kodeki ja/või HE-AAC kodekiga („AAC kodek”). AAC-kodeki kasutamise tingimuseks on, et all-litsentsiaat hangib lõpptoodetele, milles kasutatakse AAC-kodekit, korrektse patendilitsentsi VIA Licensingu kaudu. All-litsentsiaat tunnistab ja nõustub, et Adobe ei anna all-litsentsiaadile või tema all-litsentsiaatidele selle lepinguga AAC-kodeki patendilitsentsi.

(d) LÄHTEKOOD VÕIB SISALDADA KOODI, MIS ON LITSENTSITUD AVC PATENT PORTFOLIO LITSENTSI ALUSEL TARBIJALE ISIKLIKUKS JA MITTETULUNDUSLIKUKS KASUTAMISEKS (i) VIDEO KODEERIMISEKS AVC-STANDARDI JÄRGI („AVC-VIDEO“) JA/VÕI (ii) AVC-VIDEO DEKODEERIMISEKS, MILLE ON KODEERINUD KLIENT ISIKLIKU JA MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE KÄIGUS JA/VÕI SAANUD VIDEO PAKKUJALT, KEL ON AVC-VIDEOGA VARUSTAMISE LITSENTS. LITSENTSI EI ANTA EGA EELDATA SELLE KASUTAMIST MINGIL MUUL EESMÄRGIL. LISATEAVET VÕITE SAADA ETTEVÕTTEST MPEG LA, L.L.C. Vt aadressilt http://www.mpegla.com

12. Värskendamine. All-litsentsiaat ei väldi Google'i või Adobe'i pingutusi värskendada Adobe'i tarkvara kõikides all-litsentsiaadi toodetes, mis sisaldavad Adobe'i tarkvara koos Google'i tarkvaraga („all-litsentsiaadi tooted”).

13. Omistamise ja omandilise kuuluvuse teated. All-litsentsiaat nimetab Adobe'i tarkvara avalikult kättesaadavates all-litsentsiaadi toote spetsifikatsioonides ja kaasab asjakohased Adobe'i tarkvara brändingu (spetsiaalselt välja jättes Adobe'i korporatiivse logo) all-litsentsiaadi tootepakendisse või turustusmaterjalidesse muude all-litsentsiaadi toodetes sisalduvate kolmandate osapoolte brändinguga ühilduval viisil.

14. Garantii puudumine. ADOBE TARKVARA ON TEHTUD ALL-LITSENTSIAATIDELE KASUTAMISEKS JA TAASTOOTMISEKS KÄTTESAADAVAKS „NAGU ON“ PÕHIMÕTTEL JA ADOBE EI ANNA SELLE KASUTAMISE EGA TOIMIVUSE KOHTA MINGIT GARANTIID. ADOBE JA SELLE TARNIJAD EI ANNA EGA SAA ANDA GARANTIID ADOBE'I TARKVARA KASUTAMISE TOIMIVUSE VÕI TULEMUSTE KOHTA. VÄLJA ARVATUD SEL MÄÄRAL, KUI GARANTIID, TINGIMUST, ESINDUST VÕI NÕUET EI OLE VÕIMALIK VÕI EI SAA PIIRATA ALL-LITSENTSIAADILE ALL-LITSENTSIAADI KOHTUALLUVUSES RAKENDUVA SEADUSE ALUSEL, ADOBE JA TEMA TARNIJAD EI ANNA MINGEID GARANTIISID, TINGIMUSI, ESINDATUSI VÕI NÕUDEID (OTSESEID VÕI KAUDSEID, KAS STATUUDI, TAVAÕIGUSE, KOHANDUSE, KASUTUSE VÕI MUID) ÜHESKI KÜSIMUSES, SH PIIRANGUTETA KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE, VASTAVUSE KOHTA KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE, INTEGREERITAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA. ALL-LITSENTSIAAT NÕUSTUB, ET ALL-LITSENTSIAAT EI ANNA ADOBE'I NIMEL ÜHTEGI OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID.

15. Vastutuse piirang. ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA ADOBE EGA SELLE TARNIJAD ALL-LITSENTSIAADI EES MINGISUGUSTE KAHJUSTUSTE, NÕUETE VÕI KULUDE EEST VÕI TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVATE, KAUDSETE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUSTUSTE EEST VÕI TULUDE KAOTAMISE VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMISE EEST, ISEGI KUI ADOBE'I ESINDAJAT ON TEAVITATUD SELLISTE KAOTUSTE, KAHJUSTUSTE, NÕUETE VÕI KULUDE VÕIMALIKKUSEST VÕI MINGIST KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUDEST. EELNIMETATUD PIIRANGUD JA VÄLISTUSED RAKENDUVAD ALL-LITSENTSIAADI KOHTUALLUVUSES RAKENDATAVAS SEADUSES LUBATUD MÄÄRAL. ADOBE'I JA TEMA TARNIJATE KOGUVASTUTUS SELLE LEPINGU JÄRGI VÕI SELLEGA ÜHENDUSES PIIRDUB ÜHE TUHANDE DOLLARIGA (1000 USD). Lepingus ei sisaldu midagi, mis piiraks Adobe vastutust all-litsentsiaadi ees Adobe hoolimatusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastuse eest või petmisest tuleneva lepinguvälise kahju eest (pettus). Adobe tegutseb oma tarnijate nimel vastutustest, garantiidest või kohustustest lahti ütlemise, välja jätmise ja/või piiramise küsimuses vastavalt sellele lepingule, kuid mitte mingitel muudel eesmärkidel.

16. Sisu kaitsmise tingimused

(a) Definitsioonid.

„Vastavuse ja töökindluse reeglid” – Adobe tarkvara vastavuse ja töökindluse reegleid sätestav dokument, mis asub aadressil http://www.adobe.com/mobile/licensees või selle järglassaidil.

„Sisukaitse funktsioonid” – Adobe tarkvara need aspektid, mis on disainitud tagama „Vastavuse ja töökindluse reegleid” ja takistama taasesitust, kopeerimist, modifitseerimist, edasilevitamist või muid Adobe tarkvara kasutajatest tarbijatele kasutamiseks levitatava digitaalse sisuga tehtavaid toiminguid, kui need digitaalse sisu omanikud või selle litsentseeritud levitajad ei ole nendeks toiminguteks volitust andnud.

„Sisukaitse kood” – teatud Adobe tarkvara versioonide kood, mis lubab teatud sisukaitse funktsioone.

„Võti” – Adobe tarkvaras sisalduv krüptograafiline väärtus, mida kasutatakse digitaalse sisu dekrüpteerimiseks.

(b) Litsentsi piirangud. All-litsentsiaadi õigusele rakendada Adobe tarkvara kohta käivaid litsentse, kehtivad järgmised lisapiirangud. All-litsentsiaat tagab, et all-litsentsiaadi kliendid järgivad Adobe tarkvara suhtes neid piiranguid ja kohustusi samal määral, kui need kehtivad all-litsentsiaadile; kui all-litsentsiaadi kliendid ei järgi neid lisapiiranguid ja kohustusi, siis seda käsitletakse kui all-litsentsija olulist kohustuste rikkumist.

b.1. All-litsentsiaat ja kliendid võivad levitada ainult Adobe'i tarkvara, mis vastab töökindluse ja vastavuse reeglitele, nagu all-litsentsiaat on seda kinnitanud Adobe'i tingimustes ülaltoodud kinnitamisprotsessi käigus.

b.2. All-litsentsiaat ei tohi (i) eirata Adobe'i tarkvara või muu Adobe'i seotud tarkvara sisukaitsefunktsioone, mida kasutatakse Adobe'i tarkvara kasutajatele digitaalse sisu volitatud tarbimise jaoks krüpteerimiseks või dekrüpteerimiseks, ega (ii) arendada või levitada tooteid, mis on loodud Adobe'i tarkvara sisukaitsefunktsioonide eiramiseks või muu Adobe'i tarkvara sisukaitse funktsioonide eiramiseks, mida kasutatakse Adobe'i tarkvara kasutajatele digitaalse sisu volitatud tarbimise jaoks krüpteerimiseks või dekrüpteerimiseks.

(c) Võtmed on sellega määratletud kui Adobe'i konfidentsiaalne teave ja all-litsentsiaat järgib võtmete osas Adobe'i lähtekoodi käsitlemise protseduuri (Adobe edastab selle taotluse alusel).

(d) Kohtuliku keelu määramine. All-litsentsiaat nõustub, et selle lepingu kohustuse rikkumine võib kahjustada Adobe tarkvara sisukaitse funktsioone ja põhjustada Adobe omanikele ja vastavat sisukaitse funktsiooni kasutanud digitaalse sisu omanikele ainulaadset ja püsivat kahju ja, et rahaline kahjunõue võib olla selliste kahjude täielikuks hüvitamiseks ebapiisav. Seega nõustub all-litsentsiaat, et Adobe'il võib olla õigus taotleda lisaks rahalisele kahjunõudele ka kohtulike õiguskaitsevahendite määramist, et takistada või piirata sellisest rikkumisest tulenevat kahju.

17. Kavandatud kolmandatest isikutest kasusaajad. Adobe Systems Incorporated ja Adobe Software Ireland Limited on Google'i ja all-litsentsiaadi lepingu, mis käsitleb Adobe tarkvara, k.a kuid mitte piirates Adobe tingimustega, kavandatud kolmandast osapoolest kasusaajad. All-litsentsiaat nõustub, et sõltumata tema lepingus Google'iga määratud tingimustest, võib Google avaldada Adobe'ile all-litsentsiaadi isiku ja kinnitada kirjalikult, et all-litsentsiaat on sõlminud Google'iga litsentsilepingu, mis hõlmab Adobe'i tingimusi. All-litsentsiaadil peab olema leping iga oma litsentsiaadiga ja, kui nendel litsentsiaatidel lubatakse Adobe tarkvara edasi levitada, peab leping sisaldama Adobe tingimusi.