Google’i teenuste tingimused

See on meie teenusetingimuste arhiivitud versioon. Vaadake praegust versiooni või kõiki varasemaid versioone.

Tere tulemast Google’i kasutajaks!

1. Teie suhted Google’iga

1.1 Te kasutate Google’i tooteid, tarkvara, teenuseid ja veebisaite (käesolevas dokumendis koos nimetatud “Teenused,” mille hulka ei kuulu mingid Teile Google’i poolt kirjaliku erikokkuleppe alusel osutatavad teenused) Teie ja Google’i vahelise õigusliku kokkuleppe tingimuste kohaselt. „Google” on Google Inc., mille peamine tegevuskoht asub aadressil 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid. Käesolevas dokumendis selgitatakse, kuidas selline kokkulepe sõlmitakse ning sätestatakse mõned kokkuleppe tingimused.

1.2 Kui Google’iga ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud, sisaldab Teie kokkulepe Google’iga alati vähemalt käesolevas dokumendis sätestatud tingimusi. Alljärgnevalt nimetatakse sellised tingimusi „Üldisteks tingimusteks.”

1.3 Teie kokkulepe Google’iga sisaldab lisaks Üldistele Tingimustele ka Teenuste suhtes kohaldatavate Õiguslike Teatiste tingimusi. Alljärgnevalt nimetatakse neid kõiki „Lisatingimusteks”. Kui Teenuse suhtes kohalduvad Lisatingimused, saate Te neid lugeda vastava Teenuse siseselt või teiepoolse Teenuse kasutamise läbi.

1.4 Üldised Tingimused koos Lisatingimustega moodustavad Teie ja Google’i vahelise õiguslikult siduva kokkuleppe seoses teiepoolse Teenuste kasutamisega. On oluline, et Te need hoolikalt läbi loeksite. Nimetatud õiguskku kokkulepet tervikuna nimetatakse alljärgnevalt „Tingimusteks.”

1.5 Kui Lisatingimuste ja Üldiste Tingimuste vahel esineb lahknevusi, loetakse Lisatingimused vastava Teenuste suhtes prevaleerivaks.

2. Tingimuste aktsepteerimine

2.1 Teenuste kasutamiseks peate Te kõigepealt nõustuma Tingimustega. Te ei tohi Teenuseid kasutada, kui Te Tingimusi ei aktsepteeri.

2.2 Te võite Tingimused aktsepteerida:

(A) klõpsates Tingimuste aktsepteerimise või nendega nõustumise väljale, kui Google Teile sellise võimaluse Teenuse kasutajaliideses annab; või

(B) Teenuste tegeliku kasutamise läbi. Sellisel juhul Te mõistate ja nõustute, et Google tõlgendab teiepoolset Teenuste kasutamist edaspidi kui Tingimuste aktsepteerimist.

2.3 Te ei tohi Teenuseid kasutada ega Tingimusi aktsepteerida, kui (a) Te ei ole seaduse kohaselt sellises eas, et sõlmida Google’iga siduvat kokkulepet või (b) Te olete isik, kellel on Teenuste kasutamine keelatud Ameerika Ühendriikide või muude riikide, sealhulgas Teie elukohariigi või riigi, kus Te Teenuseid kasutate, seadustega.

2.4 Enne jätkamist peaksite Te Üldised Tingimused välja printima või enda jaoks salvestama.

3. Tingimuste keel

3.1 Kui Google on andnud Teile Tingimuste inglisekeelsest versioonist tehtud tõlke, nõustute te, et tõlge esitatakse Teile ainult nendest arusaamise hõlbustamiseks ning et Teie ja Google’i vahelistes suhetes kohaldatakse Tingimuste inglisekeelseid versioone.

3.2 Kui Tingimuste inglisekeelse versiooni ja tõlke vahel esineb lahknevusi, loetakse prevaleerivaks inglisekeelne versioon.

4. Teenuste osutamine Google’i poolt

4.1 Google’il on tütarettevõtjaid ja sidusettevõtjaid terves maailmas („Tütarettevõtjad ja Sidusettevõtjad”). Mõnikord osutavad nimetatud ettevõtjad Google’i nimel Teile Teenuseid. Te tunnistate ja nõustute sellega, et Tütarettevõtjatel ja Sidusettevõtjatel on õigus osutada Teile Teenuseid.

4.2 Google uuendab end pidevalt, et pakkuda oma kasutajatele võimalikult parimat teenust. Te tunnistate ja nõustute, et Google’i poolt osutatavate Teenuste vorm ja iseloom võivad aeg-ajalt muutuda ilma Teile sellest ette teatamata.

4.3 Te tunnistate ja nõustute sellega, et pideva uuendamise käigus võib Google katkestada (püsivalt või ajutiselt) Teenuste (või Teenuste mis tahes osa) osutamise Teile või kasutajatele üldiselt Google’i enda äranägemisel ilma Teile sellest ette teatamata. Te võite Teenuste kasutamise alati lõpetada. Te ei pea Google’it eraldi teavitama, kui te Teenuste kasutamise lõpetate.

4.4 Te tunnistate ja nõustute, et kui Google peatab juurdepääsu Teie kontole, võite Te kaotada juurdepääsu Teenustele, oma konto andmetele või mis tahes failidele või muule Teie kontol sisalduvale infole.

4.5 Te tunnistate ja nõustute, et kuigi Google ei ole käesoleval hetkel kehtestanud Teie poolt Teenuste kaudu saadetavate päringute või saadavate vastuste ega mis tahes Teenuse osutamiseks kasutatava mäluruumi hulga ülemist piiri, võib Google enda äranägemisel sellised ülemised piirid alati kehtestada.

5. Teenuste kasutamine Teie poolt

5.1 Selleks, et saada juurdepääs teatud Teenustele, võidakse teil paluda esitada informatsiooni enda kohta (näiteks isikut tuvastamist võimaldav informatsioon või kontaktandmed) Teenuse kasutamiseks registreerimise käigus või teiepoolse jätkuva Teenuste kasutamise käigus. Te nõustute, et Teie poolt Google’ile antavad registreerimisandmed peavad alati olema täpsed, õiged ja ajakohased.

5.2 Te kohustute kasutama Teenuseid ainult sellistel eesmärkidel, mis on lubatud (a) Tingimuste ja (b) vastavas jurisdiktsioonis kehtivate mis tahes kohaldatavate seaduste, määruste või üldtunnustatud tavade või juhiste (sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse ja sealt välja või teistesse asjakohastesse riikidesse ja sealt välja eksporditavaid andmeid ja tarkvara puudutavate seaduste) alusel.

5.3 Te kohustute mitte kasutama juurdepääsu (ega püüdma juurde pääseda) ühelegi Teenusele mis tahes muul viisil kui Google’i poolt pakutava liidese abil, kui Teile pole selleks Google’iga sõlmitud erikokkuleppe alusel eraldi luba antud.

5.4 Te kohustute hoiduma mis tahes tegevusest, mis segab või takistab Teenuseid (või Teenustega ühendatud servereid ja võrke).

5.5 Kui Teile pole selleks Google’iga sõlmitud erikokkuleppe alusel eraldi luba antud, kohustute Te Teenuseid mis tahes eesmärgil mitte taasesitama, dubleerima, kopeerima, müüma, vahendama ega edasi müüma.

5.6 Te nõustute olema ainuisikuliselt vastutav (ning Google’il ei ole mingit vastutust Teie ega ühegi kolmanda isiku ees) Tingimustest tulenevate mis tahes kohustuste teiepoolse rikkumise ja sellise rikkumise tagajärgede eest (sealhulgas Google’i poolt kantav mis tahes kahju).

6. Teie paroolid ja konto turvalisus

6.1 Te nõustute ja saate aru, et Te olete kohustatud hoidma saladuses Teenustele juurde pääsemiseks mis tahes Teie poolt kasutatava kontoga seotud paroolid.

6.2 Seega nõustute olema Google’i ees ainuisikuliselt vastutav kogu Teie kontol aset leidva tegevuse eest.

6.3 Kui Te saate teada oma parooli või konto volitamatust kasutamisest, kohustute Te sellest viivitamatult Google’ile teatama aadressil http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=58585&hl=et.

7. Privaatsus ja Teie isikuandmed

7.1 Informatsiooni Google’i andmekaitsepoliitika kohta saate Google’i privaatsusreeglitest aadressil http://www.google.co.uk/privacy.html. Reeglites selgitatakse, kuidas Google teiepoolsel Teenuste kasutamisel käsitleb Teie isikuandmeid ja kaitseb Teie eraelu puutumatust.

7.2 Te nõustute oma andmete kasutamisega vastavalt Google’i privaatsusreeglitele.

8. Teenuste sisu

8.1 Te mõistate, et kogu informatsiooni eest (nagu näiteks andmefailid, kirjutatud tekst, arvutitarkvara, muusika, audiofailid või muud helid, fotod, videod või muud kujutised), millele Teil on juurdepääs osana Teenustest või Teenuste kasutamise tõttu, vastutab ainult isik, kellelt vastav sisu pärineb. Nimetatud informatsiooni tervikuna nimetatakse alljärgnevalt „Sisuks”.

8.2 Te peaksite teadma, et Teile Teenuste osana esitatav Sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult Teenustes sisalduvad reklaamid ja Teenuste hulka kuuluv sponsoreeritud Sisu, võib kuuluda Google’ile vastava Sisu esitanud sponsoritele või reklaamijatele (või nende nimel teistele isikutele või äriühingutele) kuuluvate intellektuaalse omandi õiguste kaitse alla. Te ei tohi (tervikuna või osaliselt) sellist Sisu muuta, rendile ega üürile anda, välja laenata, müüa, turustada ega luua sellest tuletatud teoseid, kui Google või vastava Sisu omanikud ei ole Teile erikokkuleppes eraldi öelnud, et Te võite seda teha.

8.3 Google jätab endale õiguse (kuid ei ole kohustatud) eelnevalt sõeluda, läbi vaadata, märgistada, filtreerida, muuta, keelduda või eemaldada Teenusest mis tahes või kogu Sisu. Teatud Teenuste jaoks võib Google anda vahendid, mis aitavad välja filtreerida otseselt seksuaalse sisu. Nimetatud vahendite hulka kuuluvad SafeSearch eelistusseadistused (vt http://www.google.co.uk/help/customize.html#safe). Lisaks on müügil teenused ja tarkvara, mis piiravad juurdepääsu materjalidele, mis on Teie arvates taunitavad.

8.4 Te saate aru, et Teenuseid kasutades võib Teile avalduda Sisu, mis võib olla Teie arvates solvav, sündsusetu või taunitav ning et selles osas kasutate Te Teenuseid enda riisikol.

8.5 Te nõustute, et olete ainuisikuliselt vastutav (ja et Google ei ole Teie ega ühegi kolmanda isiku ees vastutav) Teenuste kasutamisel mis tahes Teie poolt loodava, edastatava või kuvatava Sisu eest ja oma sellise tegevuse tagajärgede eest (sealhulgas Google’i poolt kantavate mis tahes kahjude eest).

9. Varalised õigused

9.1 Te tunnistate ja nõustute, et Google’ile (või Google’i litsentsiandjatele) kuuluvad kõik seaduslikud õigused Teenustele, sealhulgas Teenustes sisalduvad mis tahes intellektuaalse omandi õigused (olenemata sellest, kas vastavad õigused on registreeritud või mitte ja kus riigis need õigused võivad eksisteerida). Samuti tunnistate Te, et Teenused võivad sisaldada informatsiooni, mille Google on tunnistanud konfidentsiaalseks ja et Te ei tohi vastavat informatsiooni ilma Google’i eelneva kirjaliku nõusolekuta avaldada.

9.2 Kui Teil ei ole Google’iga kirjalikult teisiti kokku lepitud, ei anna Tingimused Teile õigust kasutada ühtegi Google’i ärinime, kaubamärki, teenindusmärki, logo, domeeninime ega muid eristatavaid brändi tunnusjooni.

9.3 Kui Teile on antud otsene õigus kasutada mis tahes nimetatud brändi tunnusjoont Google’iga sõlmitud kirjaliku erikokkuleppe alusel, siis nõustute Te, et teiepoolne nimetatud tunnusjoonte kasutamine peab toimuma kooskõlas vastava kokkuleppega, Tingimuste kõigi kohaldatavate sätetega ja antud hetkel kehtivate Google’i brändi tunnusjoonte kasutamise juhendiga. Juhendiga saab tutvuda online aadressil http://www.google.com/permissions/guidelines.html (või muul üldisel ressursiaadressil (URL), mille Google võib mis tahes hetkel selleks otstarbeks anda).

9.4 Kui Punktis 11 sätestatud piiratud litsents kõrvale jätta, tunnistab ja nõustub Google, et ta ei omanda Teilt (ega üheltki Teie litsentsiandjalt) käesolevate Tingimuste alusel ühtegi õigust mis tahes Sisule, mida te Teenuse kaudu või Teenuse siseselt esitate, postitate, edastate või kuvate, sealhulgas mis tahes intellektuaalse omandi õigusi, mida vastav Sisu endas sisaldab (olenemata sellest, kas vastavad õigused on registreeritud või mitte ja kus riigis need õigused võivad eksisteerida). Kui Te ei ole Google’iga kirjalikult teisiti kokku leppinud, kohustute Te vastutama nimetatud õiguste kaitsmise ja jõustamise eest ning samuti nõustute, et Google ei ole kohustatud seda Teie eest tegema.

9.5 Te kohustute mitte eemaldama, varjama ega muutma mingeid varalisi õigusi puudutavaid teateid (sealhulgas autoriõiguse ja kaubamärgi teateid), mis võivad olla Teenustele lisatud või Teenustes sisalduda.

9.6 Kui Google ei ole Teid selleks otseselt kirjalikult volitanud, kohustute Te Teenuste kasutamisel mitte kasutama ühegi äriühingu ega organisatsiooni kaubamärki, teenindusmärki, ärinime ega logo viisil, mis võib tõenäoliselt või kavatsetult tekitada segadust vastavate märkide, nimede või logode omaniku või volitatud kasutaja osas.

10. Google’ilt saadav litsents

10.1 Google annab Teile isikliku, ülemaailmse, tasuta, loovutamatu ja mitteainuõigusliku litsentsi Google’i poolt Teile osutatavate Teenuste osana Google’i poolt Teile võimaldatava tarkvara kasutamiseks (mida alljärgnevalt nimetatakse „Tarkvaraks”). Nimetatud litsentsi ainueesmärk on võimaldada Teil kasutada Google’i poolt osutatavaid Teenuseid Tingimustega lubatud viisil.

10.2 Te ei tohi kopeerida, muuta, luua sellest tuletatud teoseid, pöördprojekteerida, dekompileerida ega püüda muul viisil eraldada Tarkvara ega ühegi selle osa programmi lähteteksti (ning samuti ei tohi Te kellelgi teisel lubada seda teha), kui see ei ole otseselt lubatud või nõutav vastavalt seadusele või kui Google ei ole Teil seda eraldi kirjalikult käskinud teha.

10.3 Kui Google ei ole andnud Teile selleks eraldi kirjalikku luba, ei tohi Te oma Tarkvara kasutamise õigusi loovutada (ega neid all-litsentsida), seada oma Tarkvara kasutamise õigusi tagatiseks ega muul viisil loovutada ühtegi osa oma Tarkvara kasutamise õigustest.

11. Teilt saadav Sisu litsents

11.1 Teile jääb Teie poolt Teenuste kaudu või Teenuste siseselt esitatava, postitatava või kuvatava Sisu autoriõigus ja kõik muud Teile Sisu osas juba kuuluvad õigused. Sisu esitamisega, postitamisega või kuvamisega annate Te Google’ile igavese, tühistamatu, ülemaailmse, tasuta ja mitteainuõigusliku litsentsi Teie poolt Teenuste kaudu või Teenuste siseselt esitatava, postitatava või kuvatava Sisu taasesitamiseks, kohandamiseks, muutmiseks, tõlkimiseks, avaldamiseks, avalikuks ettekandmiseks, avalikuks väljapanekuks ja jaotamiseks. Antud litsentsi ainueesmärk on võimaldada Google’il Teenuseid kuvada, jaotada ja edendada ning selle võib teatud Teenuste osas tühistada vastavalt selliste Teenuste Lisatingimuste sätetele.

11.2 Te nõustute, et antud litsents sisaldab Google’i õigust muuta vastav Sisu kättesaadavaks teistele äriühingutele, organisatsioonidele või üksikisikutele, kellega Google’il on suhted sündikaat-teenuste osutamiseks, ning kasutada vastavat Sisu seoses nimetatud teenuste osutamisega.

11.3 Te saate aru, et rakendades nõutavaid tehnilisi meetmeid selleks, et osutada oma kasutajatele Teenuseid, võib Google (a) edastada või jaotada Teie Sisu erinevates avalikes võrkudes ja erinevates meediates; ning (b) teha Teie Sisus selliseid muudatusi, mis on vajalikud Sisu vastavusse viimiseks ja kohandamiseks seotud võrkude, vahendite, teenuste või meediate tehniliste nõudmistega. Te nõustute asjaoluga, et käesolev litsents lubab Google’il seda teha.

11.4 Te kinnitate ja tagate Google’ile, et Teil on kõik õigused ja volitused eeltoodud litsentsi väljastamiseks.

12. Tarkvara uuendused

12.1 Teie poolt kasutatav Tarkvara võib Google’ist aeg-ajalt automaatselt uuendusi alla laadida ja installeerida. Nimetatud uuenduste eesmärk on Teenuseid parandada, täiustada ja edasi arendada ning need võivad aeg-ajalt olla programmivigade paranduste, täiustatud funktsioonide, uute tarkvaramoodulite ja täiesti uute versioonide vormis. Te nõustute saama nimetatud uuendusi (ja lubama Google’il neid Teile edastada) teiepoolse Teenuste kasutamise osana.

13. Teie ja Google’i vahelise suhte lõpetamine

13.1 Tingimused kehtivad nii kaua, kuni Teie või Google need vastavalt alljärgnevale lõpetate.

13.2 Kui Te soovite oma õigusliku kokkuleppe Google’iga lõpetada, võite Te seda teha (a) teatades sellest mis tahes ajal Google’ile ning (b) sulgedes oma kontod kõigi Teie poolt kasutatavate Teenuste osas, kui Google on sellise võimaluse Teile andnud. Teiepoolne teade tuleb saata kirjalikult Google’i aadressile, mis on toodud käesolevate Tingimuste alguses.

13.3 Google võib mis tahes ajal lõpetada oma õigusliku kokkuleppe Teiega, kui:

(A) Te olete rikkunud Tingimuste mis tahes sätet (või tegutsenud viisil, mis selgelt näitab, et Te ei kavatse või ei saa Tingimuste sätteid järgida); või

(B) Google on kohustatud seda tegema vastavalt seadusele (näiteks kui Teenuste osutamine Teile on praegu või tulevikus ebaseaduslik); või

(C) partner, kellega koos Google osutas Teile Teenuseid, on lõpetanud oma suhte Google’iga või lõpetanud Teenuste osutamise Teile; või

(D) Google on lõpetamas Teenuste osutamist kasutajatele selles riigis, kus Te elate või kus Te teenust kasutate; või

(E) Teenuste osutamine Teile Google’i poolt ei ole Google’i arvates enam majanduslikult otstarbekas.

13.4 Ükski käesoleva Punkti säte ei mõjuta Google’i õigusi seoses Teenuste osutamisega Tingimuste Punkti 4 alusel.

13.5 Kui käesolevad Tingimused lõpevad, siis ühtegi Teie ja Google’i suhtes kehtinud (või Tingimuste kehtivuse ajal tekkinud) seaduslikku õigust, kohustust ega vastutust või õigust, kohustust ja vastutust, mille suhtes on märgitud, et need jätkuvad tähtajatult, selline lõppemine ei mõjuta ning alapunkti 20.7 sätted jäävad nimetatud õiguste, kohustuste ja vastutuse suhtes tähtajatult kehtima.

14. Tagatiste välistus

14.1 Teenuseid osutatakse nende olemasolevas seisus („as is”) ning Google, selle Tütarettevõtjad ja Sidusettevõtjad ja litsentsiandjad ei anna Teile nendega seoses mingeid tagatisi.

14.2 Eriti ei kinnita ega taga Google, selle Tütarettevõtjad ja Sidusettevõtjad ja litsentsiandjad Teile, et:

(A) teiepoolne Teenuste kasutamine vastab Teie nõudmistele;

(B) teiepoolne Teenuste kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline ja vigadeta;

(C) Teie poolt teiepoolse Teenuste kasutamise tulemusena saadav informatsioon on täpne ja usaldusväärne; ning

(D) et vead Teile Teenuste osana võimaldatava Tarkvara toimimises või funktsioonides parandatakse.

14.3 Teenuste suhtes ei kehti mingid tagatised ega muud tingimused (sealhulgas mis tahes eeldatavad tingimused seoses rahuldava kvaliteediga, eesmärgipärasusega või vastavusega kirjeldusele), välja arvatud sellisel määral, kuivõrd need on otseselt sätestatud Tingimustes.

14.4 Tingimuste sisu ei mõjuta neid seaduslikke õigusi, mis Teil on alati olemas tarbijana ja mida Te ei saa lepinguliselt muuta ega loovutada.

15. Piiratud vastutus

15.1 Käesolevate Tingimuste sisu ei välista ega piira Google’i vastutust kahju eest, mida ei saa seaduslikult välista ega piirata kohaldatavate seadustega.

15.2 Arvestades eelmise punktis 15.1 üldiselt sätestatut, ei vastuta Google, selle Tütarettevõtjad ega Sidusettevõtjad ja litsentsiandjad Teie ees järgneva eest:

(A) Teie poolt kantud mis tahes kaudsed kahjud. Siia kuuluvad Teie poolt saamata jäänud tulu (otsene või kaudne), kaotatud firmaväärtus või ärialane maine või mis tahes andmete kaotamine;

(B) mis tahes kahjud, mida Te olete kandnud alljärgneva tagajärjel:

(i) teiepoolne tuginemine mis tahes reklaami täielikkusele, täpsusele või olemasolule või tulenevalt mis tahes suhtest või tehingust Teie ja mis tahes reklaamija või sponsori vahel, kelle reklaami Teenused sisaldavad;

(ii) mis tahes muudatused, mida Google võib Teenustes teha või mis tahes alaline või ajutine Teenuste osutamise (või Teenustes sisalduva) katkestamine;

(iii) mis tahes Sisu ja muude teiepoolse Teenuste kasutamise läbi säilitatavate või edastatavate sideandmete kustutamine, rikkumine või salvestamata jätmine;

(iv) täpsete kontoandmete Google’ile esitamata jätmine Teie poolt;

(v) teiepoolne suutmatus tagada oma parooli või kontoandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus.

15.3 Punktis 15.2 sätestatud Google’i vastutuse piirang Teie ees kehtib olenemata sellest, kas Google’ile on teatatud või oleks ta pidanud teadlik olema sellise kahjude tekkimise võimalusest.

16. Autoriõigust ja kaubamärke puudutavad põhimõtted

16.1 Google’i põhimõtteks on vastata väidetavatele autoriõiguse rikkumise teadetele, mis vastavad kohaldatavale rahvusvahelisele intellektuaalse omandi õigusele (sealhulgas, Ameerika Ühendriikides, Digital Millennium Copyright Act) ning sulgeda korduvate rikkujate kontod. Üksikasjad Google’i põhimõtete kohta on toodud aadressil http://www.google.co.uk/dmca.html.

16.2 Google’is kehtib Google’i reklaamivaldkonnas kaubamärke puudutavate kaebuste lahendamise kord, mille kirjeldus on toodud aadressil http://www.google.co.uk/tm_complaint.html.

17. Reklaamid

17.1 Teatud Teenuseid toetatakse reklaamitulude arvelt ning need võivad sisaldada reklaame ja kommertstekste. Nende reklaamide sihtmärgiks võib olla Teenustes sisalduva informatsiooni, Teenuste kaudu tehtavate päringute või muu informatsiooni sisu.

17.2 Google’i poolt Teenustes reklaamimise viisi, laadi ja ulatust muudetakse ilma Teile sellest eraldi teatamata.

17.3 Tasuna selle eest, et Google annab Teile juurdepääsu Teenustele ja lubab Teenuseid kasutada, nõustute Te sellega, et Google võib selliseid reklaame Teenustesse paigutada.

18. Muu sisu

18.1 Teenused võivad sisaldada hüperlinke teistele veebisaitidele või sisule või ressurssidele. Google’il ei pruugi olla kontrolli ühegi veebisaidi või ressursside üle, mida pakuvad teised äriühingud või isikud peale Google’i.

18.2 Te tunnistate ja nõustute, et Google ei vastuta ühegi sellise välise saidi ega ressursi kättesaadavuse eest ega taga ühegi reklaami, toote ega muude materjalide kättesaadavust sellistelt veebisaitidelt või ressurssidest.

18.3 Te tunnistate ja nõustute, et Google ei vastuta mingi kahju eest, mida Te võite kanda selliste väliste saitide või ressursside kättesaadavuse tulemusena või selle tulemusena, et Te toetute mis tahes määral sellistel veebisaitidel või ressurssides toodud või sealt kättesaadavate mis tahes reklaamide, toodete või muude materjalide täielikkusele, täpsusele või olemasolule.

19. Tingimuste muutmine

19.1 Google võib Üldisi Tingimusi või Lisatingimusi aeg-ajalt muuta. Selliste muudatuste tegemisel võimaldab Google Üldiste Tingimuste uue versiooniga tutvuda aadressil http://www.google.com/accounts/TOS?hl=et ning uued Lisatingimused tehakse Teile kättesaadavaks vastavate Teenuste siseselt või nende kaudu.

19.2 Te saate aru ja nõustute, et kui Te kasutate Teenuseid pärast seda kuupäeva, mil Üldisi Tingimusi või Lisatingimusi on muudetud, käsitleb Google teiepoolset kasutamist uuendatud Üldiste Tingimuste või Lisatingimuste aktsepteerimisena.

20. Üldised õiguslikud tingimused

20.1 Vahel võite Te Teenuseid kasutades (teiepoolse Teenuste kasutamise tulemusena või selle kaudu) kasutada teenust või alla laadida tarkvara või osta kaupu, mida pakub teine isik või äriühing. Teiepoolse nimetatud teiste teenuste, tarkvara või kaupade kasutamise suhtes võivad kehtida eraldi tingimused Teie ja vastava äriühingu või isiku vahel. Sellisel juhul ei puuduta Tingimused Teie õigussuhet nimetatud teiste äriühingutega või üksikisikutega.

20.2 Tingimused moodustavad kogu õigusliku kokkuleppe Teie ja Google’i vahel ning neid kohaldatakse teiepoolse Teenuste kasutamise suhtes (välja arvatud mis tahes teenused, mida Google osutab Teile kirjaliku erikokkuleppe alusel) ning need asendavad täielikult mis tahes eelnevad Teie ja Google’i vahelised Teenuseid puudutavad kokkulepped.

20.3 Te nõustute, et Google võib saata Teile teateid, sealhulgas Tingimuste muutmist puudutavaid teateid e-maili, tavalise posti või Teenustes ilmuvate postituste kaudu.

20.4 Te nõustute, et kui Google ei kasuta ega jõusta Tingimustes sisalduvat (või Google’ile mis tahes kohaldatava seaduse alusel kuuluvat) mis tahes seaduslikku õigust ega sanktsiooni, ei loeta seda formaalseks Google’i õigusteks loobumiseks ning vastavad õigused või sanktsioonid jäävad Google’ile alles.

20.5 Kui vastavas asjas otsustuspädevust omav mis tahes kohus otsustab, et käesolevate Tingimuste mis tahes säte on kehtetu, siis eemaldatakse vastav säte Tingimustest ilma ülejäänud Tingimusi mõjutamata. Tingimuste ülejäänud sätted jäävad kehtima ja jõustatavaks.

20.6 Te tunnistate ja nõustute, et iga liige äriühingute kontsernis, mille emaettevõtja on Google, on Tingimuste osas kolmas soodustatud isik ning et nimetatud äriühingutel on õigus neile kasulikku (või neile soodsaid õigusi sisaldavat) Tingimuste mis tahes sätet jõustada ja sellele toetuda. Peale nende ei ole Tingimuste osas ükski isik ega äriühing kolmandaks soodustatud isikuks.

20.7 Tingimuste ning Tingimustele vastava Teie ja Google’i vahelise suhte osas kohaldatakse Inglise seadusi. Teie ja Google kohustute andma Inglismaa kohtute ainupädevusse lahendada kõik Tingimustest tulenevad õiguslikud küsimused. Sellele vaatamata nõustute Te, et Google’il on siiski õigus taotleda kohtumäärusi (või muid kohese õiguskaitse vahendeid) mis tahes kohtualluvuses.

April 16, 2007